โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสาน

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มีนาคม 2561

ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 วิทยาเขตศรีล้านช้างได้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ซึ่งจัดโดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในงานมีการออกบูทจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และการแสดงของแต่ละชนเผ่าต่างๆด้วย


ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์