การติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต และบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วยการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) การจัดทำ ปQA1-6 การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้(KM) ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์