พิธีมอบหมายภาระงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดพิธีมอบหมายภาระงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขตแก่บุคลากรฝ่ายงานต่าง ๆ และบรรยายทำความเข้าใจในระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาและมอบคู่มือดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านพระครูปริยัติสาทร, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธี

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์