รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ของแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน เนื่องในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์