ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ประชุม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ เรื่องการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสัมพันธ์ ณ วิทยาเขตอีส่าน จังหวัดขอนแก่น ในระหว่่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์