สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้สนันสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 Open Town Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” โดยมี ผช.ดร.สุขพัฒน์ อนนทจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นผู้เข้ารับ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์