วันรำลึกบูชาคุณพระธรรมวราลังการ

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้ารับทุนจากพระครูปริยัติสาทร, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เนื่องในวันรำลึกบูชาคุณพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) โดยได้มอบทุนให้สถาบันการศึกษา 3 แห่งในเขตวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา และโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ โดยรับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นผู้มอบ

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์