อบรมระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์ลงมือบันทึกผลการศึกษา จากนั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจ้งเรื่องกรอบภาระงาน พร้อมกำหนดวันเวลาส่งข้อมูล

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์