งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 66 ปี พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 4 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าถวายมุทิตาสักการะพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 66 ปี ซึ่งจะเวียนมาครบรอบในวันที่ 5 ธ.ค. 2560


ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์