พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/ผอ.สำนักงานวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบคำสั่งแต่งตั้ง พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต เป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาจิณกมล อภิรตโน เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  

นายสราวุธ เสริมทรง

นายสราวุธ เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์
นายสราวุธ เสริมทรง