โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์) ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ ตามคติพจน์ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” โดยกิจกรรมประกอบการสร้างระเบียนวินัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการออกบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน วัด เป็นต้น

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์