โครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ English Camp

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กันยายน 2560

ระหว่างวันที่่ 8-10 กันยายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ “ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp”เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนจากวิทยากรชาวต่างชาติ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์