โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กันยายน 2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดโครงการสัมมนาการเขียนบทความและนำเสนอบทความวิชาการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเขียนบทความวิชาการ และการนำเสนอบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์