ค่ายคุณธรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560

ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ เป็นคติพจน์ประจำสถาบัน ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาออกพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสุธรรมมิการาม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย นับว่า เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นอย่างมาก

นายสราวุธ เสริมทรง

นายสราวุธ เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์
นายสราวุธ เสริมทรง