การเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams (สำหรับนักศึกษา)

26 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น. – 11.30 น. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2-4 และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สาขาวิชาพุทธศาสตร์ และสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 2-4

27 พ.ค. 63
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา

30 พ.ค. 63
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ทุกชั้นปี