การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรฐกิจกระแสใหม่”

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc

View Fullscreen