หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม (ปรับปรุง 2562)

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต, ดร.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์

อาจารย์

นายชาตรี เพ็งทำ

อาจารย์

หนังสือรับทราบและอนุมัติหลักสูตร