หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม (หลักสูตร 2562)