หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง 2559)

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ดร. บรรจบ โชติชัย

อาจารย์
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

อาจารย์
ปว.ค.(รายวิชาชีพครู), ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)

นายพลภัทร อภัยโส

อาจารย์
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)

นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง

อาจารย์
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)

นายวันชัย สาริยา

อาจารย์
ศน.บ(การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม(ภาษาอังกฤษ)

หนังสือรับทราบและอนุมัติหลักสูตร