หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ปรับปรุง 2559)

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธาจาโร)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

จ.ส.อ. สถิตย์ กรมทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

นายเกษม ประพาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ.(พุทธศาสตร์), พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

นางวีรนุช พรมจักร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ.(พุทธศาสตร์), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

นางวิระยา พิมพ์พันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หนังสือรับทราบและอนุมัติหลักสูตร