การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 เมษายน 2562
วันที่ 5 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในระบบรับตรง รอบโควต้าและโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบด้วย สาขาวิชาพุทธศาสตร์, สาขาวิชาการปกครอง, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขา ส่วนช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์โดยมี พระมหาวิเชียร ธมมฺวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร อาจารย์ป...
อ่านต่อ

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) องค์อุปถัมภ์วิทยาเขต เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย ด้วยถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีมอบมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานวิจัย พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต...
อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “การเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 3 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยศรีล้านช้าง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในประเด็นความรู้ เรื่อง การเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในช่วงเช้าเป็นพิธีฝึกซ้อมบัณฑิต ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรเสมือนจริง โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 16 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี – โท ภาคพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระภัทรธรรมสุธ ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานในพิธี พร้อมพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงา...
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะครู และนักเรียนจำนวน 570 คน ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2561 โดยมีนักเรียนจำนวน 220 คน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ. เมืองเลย จ. เลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเปิดและให้โอวาท ในโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 นักเรียนจำนวน 220 คน ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อ. เชียงคาน จ. เลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ