ประมวลภาพพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
4 พฤศจิกายน 2560 - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในช่วงเช้าเป็นพิธีฝึกซ้อมบัณฑิต ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรเสมือนจริง โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายคณะสงฆ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ สมัครเข้าสอบธรรมศึกษา ในการนี้วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงได้กำหนดจัดอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบขึ้น และถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแนะแนวให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง ในพิธีเปิด คือวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้รับเมตตาจากพระครูปริยัติสาทร,ดร...
อ่านต่อ

การอบรมการวัดผลประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางสาขาได้จัดให้มีการอบรมแก่นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 รวมระยะเวลาในการอบรม 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/ผอ.สำนักงานวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบคำสั่งแต่งตั้ง พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต เป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาจิณกมล อภิรตโน เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต   (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

จิตอาสา ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 ตุลาคม 2560
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมใจทำดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อหลวง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ 13 กันยายน 2560 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางพุทธศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยมีหัวของสำคัญในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์) ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ ตามคติพจน์ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” โดยกิจกรรมประกอบการสร้างระเบียนวินัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการออกบำเพ็ญประโยชน์ให...
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาการเรียนรู้ในทศวรรคที่ 21

ประชาสัมพันธ์วันที่ 12 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้ในทศวรรคที่ 21 โดยมี พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นเนื้อหาเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยละเอียดทุกขั้นตอนสำคัญ ผู้สอนควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ ซึ่งมี ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษ...
อ่านต่อ

โครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ English Camp

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่่ 8-10 กันยายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ "ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp"เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนจากวิทยากรชาวต่างชาติ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ