โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ 13 กันยายน 2560 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางพุทธศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยมีหัวของสำคัญในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์) ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ ตามคติพจน์ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” โดยกิจกรรมประกอบการสร้างระเบียนวินัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการออกบำเพ็ญประโยชน์ให...
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาการเรียนรู้ในทศวรรคที่ 21

ประชาสัมพันธ์วันที่ 12 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้ในทศวรรคที่ 21 โดยมี พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นเนื้อหาเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยละเอียดทุกขั้นตอนสำคัญ ผู้สอนควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ ซึ่งมี ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษ...
อ่านต่อ

โครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ English Camp

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่่ 8-10 กันยายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ "ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp"เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนจากวิทยากรชาวต่างชาติ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กันยายน 2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดโครงการสัมมนาการเขียนบทความและนำเสนอบทความวิชาการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเขียนบทความวิชาการ และการนำเสนอบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นประธานใ...
อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี พระครูปริยัติสาทร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเช...
อ่านต่อ

มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ “ศรีธรรมาโศกราชเกมส์”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" โดยมีนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ ศรีธรรมาโศกราชเกมส์ ในเช้าวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวงดุริยางค์นำขบวนนัก...
อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ เป็นคติพจน์ประจำสถาบัน ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาออกพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสุธรรมมิการาม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย นับว่า เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นอย่างมาก (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม (ภาคปฏิบัติ) ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจนักศึกษา ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแ...
อ่านต่อ