พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในช่วงเช้าเป็นพิธีฝึกซ้อมบัณฑิต ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรเสมือนจริง โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 16 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี – โท ภาคพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระภัทรธรรมสุธ ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานในพิธี พร้อมพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงา...
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะครู และนักเรียนจำนวน 570 คน ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2561 โดยมีนักเรียนจำนวน 220 คน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ. เมืองเลย จ. เลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเปิดและให้โอวาท ในโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 นักเรียนจำนวน 220 คน ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อ. เชียงคาน จ. เลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 สิงหาคม 2561
พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละคณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและบัญ...
อ่านต่อ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 23 สิงหาคม 2561
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี ทีมีการเปิดภาคการเรียนต้องมีการรับน้องใหม่ ซึ่งปีนี้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดให้มีการรับน้องใหม่เช่นเคย ในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือข้อแขนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเชื่อมเป็นสายสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะตามถนนในเขตเมืองเลย กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ