พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 สิงหาคม 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธศิลามิ่งเมือง, และพุทธสถาน มมร เป็นต้น ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์วันที่ 4 สิงหาคม 2561
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2– 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 3 สิงหาคม 2561
วันที่ 3 ส.ค. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในยุค Thailand 4.0” และเรียนรู้ ปฏิบัติ เกี่ยวกับการนำ application มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดย อาจารย์ ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ รองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงเรียน นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 200 คน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยจัดขบวนในนามคุ้มวัดศรีสุทธาวาส ซึ่งประกอบด้วย มมร, ร.ร. การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, ร.ร. แสงตะวัน และชุมชนบ้านใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโคร...
อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 200 คน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำโดยพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช...
อ่านต่อ

พิธีหล่อเทียนพรรษา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 ก.ค. 2561 วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ และชุมชนบ้านใหม่ ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น โดยมี พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธาน ณ ตึก ว.ภ. ธรรมานุสรณ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561
พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละคณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ...
อ่านต่อ