รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง A Model for Developing Creative Leadership of Graduate Students in Educational Administration of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus. โดย จักรกฤษณ์ โพดาพล พระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญฺโญ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ