ขอเชิญร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กันยายน 2560
-แบบตอบรับขอเข้าร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2560 -กำหนดการโครงการธรรมสัญจร ติดต่อประสานงาน   : ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาศรีล้านช้าง                            โทร. ๐๔๒-๘๓๐-๔๓๔, โทรสาร. ๐๔๒-๘๓๐-๖๘๖                            พระมหาจิณกมล อภิรตโน โทร.๐๘-๑๙๖๔-๖๘๑๑
อ่านต่อ