๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 ธันวาคม 2556
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  ผู้บริหาร มหามกุฏราชวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสุทธาวาส จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

จัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเปิดอาคารเรียนใหม่ ร.ร. บ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 กันยายน 2556
25 กันยายน พ.ศ. 2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ศรีล้านช้าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทาง ร.ร. บ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย ได้เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ศรีล้านช้าง  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ร.ร. มหาไถ่ศึกษา ที่ได้รับ รางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556  (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอ่เซียน: ปัจจุบันและอนาคต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 สิงหาคม 2556
17  สิงหาคม พ.ศ 2556 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอ่เซียน: ปัจจุบันและอนาคต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประชาสัมพันธ์วันที่ 16 สิงหาคม 2556
วันที่ 16 สิงหาคม  2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมด้วยคณาจารย์ได้เมตตาตรวจเยื่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ ร.ร. อนุบาลเลย , ร.ร. บ้านติดต่อ และ ร.ร. มหาไถ่ศึกษา อ.เมือง  จ. เลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 สิงหาคม 2556
วันที่ 15 สิงหาคม 2556  พระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมด้วยคณะจารย์ ได้ออกนิเทศ ติดตามดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ ร.ร. ชุมชนวังสะพุง และ ร.ร. เทศบาล 2 อ.วังสะพุง จ.เลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ โดย พระ,ดร.

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มิถุนายน 2556
การสวดพระอภิธรรมในงานศพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             โดย ดร. นะโม ๑. พระอภิธรรม คืออะไร?                 พระอภิธรรม แปลว่า ธรรมอันประเสริฐ ธรรมอันยิ่ง ธรรมที่อ...
อ่านต่อ

ประเพณีบุญบั้งไฟกับ ความเข้าใจที่ผิด โดย อ.เตชทัต ปักสังขาเนย์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 มิถุนายน 2556
(เตชทัต ปักสังขาเนย์) ประเพณีบุญบั้งไฟกับ ความเข้าใจที่ผิด ประเพณีที่ชาวอีสานกระทำสืบต่อกันมานาน จนเรียกได้ว่า เรียงตามประวิติศาสตร์และนิทานประรำประราเล่าขานกันมา แต่ที่เป็นจุดเด่นก็เกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธร กลายมาเป็นประเพณีแห่บั้งไฟที่ทั่วโลกทราบกัน ประเพณีแห่บั้งไฟนี้ชาวอีสานจะจัดให้มีขึ้นในช่วงของเดือนที่ ๖ กล่าวตามทางจันทรคติ คือเดือนหก  จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม โดยมีจุดมุงหมายคือ การขอฝน เพราะคนอีสานโดยส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาเป็นส่วนใหญ่ จัดได้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เพราะมีการ...
อ่านต่อ