พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายคณะสงฆ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ สมัครเข้าสอบธรรมศึกษา ในการนี้วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงได้กำหนดจัดอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบขึ้น และถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแนะแนวให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง ในพิธีเปิด คือวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้รับเมตตาจากพระครูปริยัติสาทร,ดร...
อ่านต่อ

การอบรมการวัดผลประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางสาขาได้จัดให้มีการอบรมแก่นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 รวมระยะเวลาในการอบรม 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/ผอ.สำนักงานวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบคำสั่งแต่งตั้ง พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต เป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาจิณกมล อภิรตโน เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต   (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

จิตอาสา ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 ตุลาคม 2560
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมใจทำดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อหลวง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ “ศรีธรรมาโศกราชเกมส์”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" โดยมีนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ ศรีธรรมาโศกราชเกมส์ ในเช้าวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวงดุริยางค์นำขบวนนัก...
อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ เป็นคติพจน์ประจำสถาบัน ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาออกพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสุธรรมมิการาม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย นับว่า เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นอย่างมาก (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม (ภาคปฏิบัติ) ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจนักศึกษา ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแ...
อ่านต่อ