สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ. 3 และ 5

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 มิถุนายน 2559
วันที่ 15 มิ.ย. 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อเป็นการทบทวน และเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำ มคอ. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทั้งการอัพโหลด มอค. เข้าสู่ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF Online) ของวิทยาเขต เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มอบนโยบาย บุคลากรวิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาพบปะและมอบนโยบายกับบุคลากรวิทยาเขตศรีล้านช้าง ณ โรงแรมเลยพาเลซ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ศูนย์อบรมจังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ และเพชรบูรณ์ ณ โรงแรมเลยพาเลซ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ภาคเหนือตอนล่าง)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 1 มิถุนายน 2559
วันที่ 30 พ.ค. 2559 พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย และตาก ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ