พระพุทธศาสนากับการศึกษา : เพื่ออนาคตประเทศไทย ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล

[embeddoc url=”http://slc.mbu.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/บทความ-ดร.จักร.pdf” height=”800px” download=”all”]