ติดต่อเรา

ข้อมูลในการติดต่อ


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย 42000
โทรศัพท์. 042 – 813028, 042 – 830434
โทรสาร. 042 – 830686, 042 – 811255
เว็บไซต์. slc.mbu.ac.th
Email. web.mbu.slc@gmail.com, info@mbuslc.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/264138173722448
Line ID : @XRX5505V


ชื่อฉายา/นามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
พระครูปริยัติสาทร,ดร.รองอธิการบดี086-0545917
ผศ.ดร.สุขพัฒน์อนนท์จารย์ผู้ช่วยอธิการบดี089-0399995
นางวีรนุชพรมจักร์อาจารย์/งานโครงการย้ายวิทยาเขต091-0527055
นางอัญชลีพรมมาปีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป099-2944479
นายนเรศลุนาหาเจ้าหน้าที่ธุรการ093-3064569
พระครูสังฆรักษ์จิณกมลอภิรตโนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป081-9646811
รศ.ดร.ภาสกรดอกจันทร์หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา084-3932244
นายชาตรีเพ็งทำเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล084-4190077
นายจิณณวัตรแทนพันธ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน091-3690827
นางสาวสุธารัตน์โปรณะนักวิชาการการเงินและบัญชี089-9431246
นางยุภาพรทาวงศ์ษานักวิชาการการเงินและบัญชี091-0644890
นางสาวสุพรรณีบุญหนักเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา086-2361436
นายศราวุธโนรีเวชพนักงานขับรถ095-6647679
นายวีระศักดิ์สารักษ์นักวิชาการพัสดุ084-6029116
ว่าที่ร้อยตรีธงเทพพรหมพุทธาเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ084-5626542
นายจิระแก้วคุณนักการภารโรง063-0028577
นางอังศุธรเลิศสพุงแม่บ้าน086-2236643
พระมหาวัฒนาสุรจิตโตหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป089-8415179
พระครูปริยัติสัจจญาณอาจารย์/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์081-8737254
พระสมพงษ์จารุวํโสเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์086-2200862
นายสุขชัยวงษ์จันทร์อาจารย์/หน.โครงการพระสอนศีลธรรม095-7109352
นายประภาสลาวัณย์ศิริอาจารย์/งานวิจัย,ข้อมูลสถิติ,สารสนเทศ081-6616145
นางสาวกรรณิกาไวโสภาอาจารย์/หัวหน้างานวิจัยฯ081-2634222
นางสาวนฤมลนิคมเรืองฤทธิ์เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์093-3214968
นายภัทรพลเสริมทรงเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์082-1236362
นายธนวัฒน์ชาวโพธิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ091-8673532
นายสุริโยรัตนศรีเจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน084-9455513
พระมหาวิเชียรธมฺมวชิโร,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์081-3208927
พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์อาจารย์/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา086-2326807
พระครูสิทธิชัยโสภณอาจารย์/งานฝึกอบรมและพัฒนา089-6204317
นายบรรจบโชติชัยอาจารย์/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป083-3585181
นายทวีศักดิ์ใครบุตรอาจารย์/หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา081-9548582
นายสุทินเลิศสพุงอาจารย์/หัวหน้างานอาคารสถานที่087-2277636
จ.ส.อ.สถิตย์กรมทองอาจารย์/หัวหน้างานพัฒนาวิทยาเขต088-3199778
นายเกษมประพานอาจารย์/งานกิจการนักศึกษา089-8384399
นายกิตติพัฒน์ทาวงศ์ษาอาจารย์/หน.งานกีฬาและนันทนาการ091-0648429
นายวันชัยสาริยาอาจารย์/งานประชาสัมพันธ์087-9582822
นายเตชทัตปักสังขาเนย์อาจารย์/งานติดตาม มคอ.083-3415697
นายประดิษฐ์ศรีโนนยางอาจารย์/งานชมรมศิษย์เก่า084-9241094
นายพลภัทรอภัยโสอาจารย์/งานชมรมหลักสูตร061-7801224
นางสาววัฒนาใสครั่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล088-5521521
นายธีระเดชลุนาหาเจ้าหน้าที่ธุรการ081-0600655
รศ.ดร.บุญช่วยศิริเกษประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา081-8733909
รศ.ดร.พิมพ์อรสดเอี่ยมอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษา085-4531127
ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ศรจันทร์อาจารย์/งานหลักสูตรบริหารการศึกษา089-6224068
ดร.ดุษฎีวัฒน์แก้วอินทร์อาจารย์/งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม098-1803166
ดร.จักรกฤษณ์โพดาพลอาจารย์/หัวหน้าบริหารงานวิชาการ083-5347343
รศ.ดร.ภาสกรดอกจันทร์ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต084-3932244
พระนิทัศน์ธีรปญฺโญ,ดร.อาจารย์/งานอาจารย์ที่ปรึกษา089-8420126
ดร.ปดิษฐ์คำดีอาจารย์/งานประชาสัมพันธ์098-5864372
นายประพันธ์พรมโคตรเจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียนและวัดผล081-2617242

แผนที่ มมร