รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษานอกเวลาราชการ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้นๆ