พระวัฒนา (Small)
พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต
ภาระงาน : อาจารย์สอน
โทรศัพท์ : 0898415179
อีเมล์ : p.wattana@mbuslc.ac.th
บล็อก :


พระมหาอุบล (Small)
พระครูปริยัติสัจจญาณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาระงาน :
โทรศัพท์ : 0818737254
อีเมล์ : p.ubon@mbuslc.ac.th
บล็อก :


พระสมพงษ์
พระสมพงษ์ จารุวํโส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ภาระงาน : หัวหน้างานห้องสมุด / งานธุรการห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0862200862
อีเมล์ : p.sompong@mbuslc.ac.th
บล็อก :


สุขชัย (Small)
นายสุขชัย วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์สอน / งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0874381589
อีเมล์ : sukhchai@mbuslc.ac.th
บล็อก :


ประภาส2 (Small)
นายประภาส ลาวัณย์ศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ / งานวิจัยสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0816616145
อีเมล์ : prapas@mbuslc.ac.th
บล็อก :


นางสาวนฤมล นิคมเรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ภาระงาน : หัวหน้างานห้องสมุด / งานธุรการห้องสมุด / โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :


นายธนวัฒน์
นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระงาน : งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์
โทรศัพท์ : 0918673532
อีเมล์ : thanawat.ch@mbu.ac.th
บล็อก : https://www.facebook.com/toy1632


นายสราวุฒิ เสริมทรง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ
ภาระงาน : งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานโรงพิมพ์/ตำราวิชาการ / งานสถานีวิทยุ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :