หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)


ชื่อหลักสูตร   
     ภาษาไทย หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science (Government)
   
ชื่อปริญญา   
     ๒.๑ ภาษาไทย   
            ชื่อเต็ม รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)  
            ชื่อย่อ ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)  
    
     ๒.๒ ภาษาอังกฤษ   
            ชื่อเต็ม Bachelor of Political Science (Government) 
            ชื่อย่อ B.Pol.Sc. (Government)
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
      ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
วัตถุประสงค์  
     ๕.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการปกครองตามหลักการรัฐศาสตร์ นอกเหนือจากหลักการแห่งพระธรรมวินัย
     ๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาและวิจัยรัฐศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานในการเข้าใจ และประสานงานกันระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรในการพัฒนาสังคมไทย
     ๕.๓ เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักปกครอง ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและคณะสงฆ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     ๕.๔ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูง
     ๕.๕ เพื่อให้นักศึกษานำเอาหลักการ และวิธีการทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
     ๕.๖ เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธาจาโร)

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
เบอร์โทร :
E-mail :


สถิตย์ กรมทอง

จ.ส.อ. สถิตย์ กรมทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
เบอร์โทร :
E-mail :


เกษม

นายเกษม ประพาน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(พุทธศาสตร์), พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
เบอร์โทร : 08 9838 4399
E-mail : kasemmbu@gmail.com


นางวีรนุช พรมจักร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(พุทธศาสตร์), ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
เบอร์โทร :
E-mail :


สุทิน

นายสุทิน เลิศสพุง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(สังคมวิทยา), M.A.(Sociology)
เบอร์โทร :
E-mail :