ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

           เมื่อ พ.ศ. 2536 พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) ได้ปรารภถึงความจำเป็นของพระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้ มีความลำบากในการเข้าไปศึกษาต่อในส่วนกลาง จึงได้เริ่มโครงการเปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ภิกษุสามเณรขึ้น และได้จัดตั้งกรรมการพิจารณาจัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเสนอขอเปิดเป็นศูนย์ของวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยท่านพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ รับอุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์ในการดำเนินการ และได้รับอนุมัติให้เป็นสาขาวิทยาเขตอีสาน ในโครงการนำร่องวิทยาเขตนอกเขต ได้เริ่มเปิดให้การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา
           วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตได้ตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2538 จึงได้จัดตั้งวิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลยขึ้น และได้ย้ายโอนนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานมาสังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้
          2. เพื่อให้ภิกษุสามเณร มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติไม่ขัดพระธรรมวินัย ให้มีความรู้ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน
          3. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า โต้ตอบ หรืออภิปรายธรรมแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง
          4. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้เป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่เหมาะแก่กาลสมัย
          5. เพื่อความเจริญก้าวหน้า และคงอยู่ตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการวิทยาเขต มีการบริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย