ปัญหาที่พบในงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ โดย ผศ. ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ และ ดร. จักรกฤษณ์ โพดาพล

ประชาสัมพันธ์วันที่ 2 มิถุนายน 2556

ปัญหาที่พบในงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์