การบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) เกี่ยวเนื่องกับ กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง โดย เกษม ประพาน

ประชาสัมพันธ์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์