การบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) เกี่ยวเนื่องกับ กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง โดย เกษม ประพาน

ประชาสัมพันธ์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559