รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
A Model for Developing Creative Leadership of Graduate Students in Educational Administration of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus.
โดย จักรกฤษณ์ โพดาพล พระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญฺโญ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร