ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมือง จังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์วันที่ 23 ตุลาคม 2556