ทำเนียบผู้บริหาร


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ดำเนินการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยในระยะแรกเป็นห้องเรียนของวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาเขตตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และมีผู้บริหารของวิทยาเขตตามลำดับ ดังนี้

รองอธิการบดี

พระราชสุเมธี
 

รองอธิการบดี รูปที่ ๑

พระราชสุเมธี (กิตติกร สุจิณฺโณ/ชุมพล)


พระครูกิตติสารสุมณฑ์ๅ
 

รองอธิการบดี รูปที่ ๒

พระครูกิตติสารสุมณฑ์(สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน/ดอกไม้)


พระครูปริยัติสาทร
 

รองอธิการบดี รูปที่ ๓

พระครูปริยัติสาทร,ดร. (วราวุธ สีลาวุโธ/ราชา)

๒๕๕๘ – ปัจจุบัน


ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูกิตติสารสุมณฑ์ๅ
 

ผู้อำนวยการสำนักงาน รูปที่ ๑

พระครูกิตติสารสุมณฑ์(สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน/ดอกไม้)

๒๕๓๖-๒๕๔๐


พระครูสุทัศน์
 

ผู้อำนวยการสำนักงาน รูปที่ ๒

พระครูสุทัศน์ธรรมสุนทร (สุทัศน์ สุทสฺสโน/สาทัสรัมย์)

๒๕๔๐ – ๒๕๕๔


พระครูปริยัติสาทร
 

ผู้อำนวยการสำนักงาน รูปที่ ๓

พระครูปริยัติสาทร,ดร. (วราวุธ สีลาวุโธ/ราชา)

๒๕๕๔ – ปัจจุบัน


ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รูปที่ ๑

พระมหากิติพงษ์ อคฺควํโส

๒๕๔๐ – ๒๕๔


พระมหาอุบล (Small)
 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รูปที่ ๒

พระครูปริยัติสัจจญาณ (อุบล มุขอาสา)

๒๕๔๐ – ๒๕๔


พระศรีไพร
 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รูปที่ ๓

พระศรีไพร กิตฺติมโน เปรียญ

๒๕๔๐ – ๒๕๔


พระมหาอุบล (Small)
 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รูปที่ ๔

พระครูปริยัติสัจจญาณ (อุบล มุขอาสา)

๒๕๕๕ – ๒๕๕๖


พุฒิพงศ์ (Small)
 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รูปที่ ๕

พระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญฺโญ (อินทรพานิช)

๒๕๕๖ – ปัจจุบัน


ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

อ.ชิษณ พระ
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ รูปที่ ๑

พระมหาชิษณพงศ์ จินฺตาสิทฺโธ (ศรจันทร์)

๒๕๔๐ – ๒๕๔๗


พระวัฒนา (Small)
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ รูปที่ ๒

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต (ขันทะชา)

๒๕๔๗ – ๒๕๕๔


พระครูปริยัติสาทร
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ รูปที่ ๓

พระวราวุธ สีลาวุโธ,ดร.(ราชา)

๒๕๕๔ – ๒๕๕๕


พระมหาวิเชียร (Small)
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ รูปที่ ๔

พระมหาวิชเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.(สายศรี)

๒๕๕๕ – ปัจจุบัน


ผู้ช่วยอธิการบดี

ขันทอง
 

ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๑

นายขันทอง พรมทา

๒๕๔-๒๕๔


ผศ.ดร.ภาสกร (Small)
 

ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์

๒๕๔-๒๕๕๔


ผศ.ชิษณพงศ์
 

ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

๒๕๕๔-๒๕๕๘


ผศ.ชิษณพงศ์
 

ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๔

ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

๒๕๕๘-ปัจจุบัน