รับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ประกาศ รับสมัครบุคลากรอัตราจ้าง
ใบสมัครสอบอัตราจ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ใบสมัครสอบอัตราจ้างนักการภารโรง

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์