กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 24 ตุลาคม 2560

นายสราวุธ เสริมทรง

นายสราวุธ เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์
นายสราวุธ เสริมทรง