คำสั่งรักษาการแต่งตั้งรักษาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ,ผอ.สำนักงานวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17 ตุลาคม 2560

นายสราวุธ เสริมทรง

นายสราวุธ เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์
นายสราวุธ เสริมทรง