ขอเชิญร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กันยายน 2560

-แบบตอบรับขอเข้าร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2560

-กำหนดการโครงการธรรมสัญจร


ติดต่อประสานงาน   : ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาศรีล้านช้าง

                           โทร. ๐๔๒-๘๓๐-๔๓๔, โทรสาร. ๐๔๒-๘๓๐-๖๘๖

                           พระมหาจิณกมล อภิรตโน โทร.๐๘-๑๙๖๔-๖๘๑๑

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์