ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-โครงการอบรมความรู้พื้นฐาน-ปี-2560

กำหนดการโครงการอบรมก่อนเรียน

กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่-ปี-๒๕๖๐_Page_1

กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่-ปี-๒๕๖๐_Page_2

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์