ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษารหัส 56

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ประกาศ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต รหัส 5626062017111621

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์