ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ-รอบ225062016093850_Page_1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ-รอบ225062016093850_Page_2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ-รอบ225062016093850_Page_3

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์