การเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดของหลักสูตร

ติดต่อและสอบถาม

            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
            253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
            โทร. 042-814616 โทรสาร. 042-830686
            งานประชาสัมพันธ์ โทร. 042-814516
            ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร. 042-813028
            พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ โทร. 081-320-8927