ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
– ใบสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561
– ใบสมัครนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (มมร.) จังหวัดเลย เป็นวิทยาเขตที่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีอัตลักษณ์ด้านการส่งเสริมศีลธรรม สร้างคนดี บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม และสร้างโอกาสและอนาคตสำหรับทุกคน เปิดการเรียนการสอนสำหรับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร สำหรับที่วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย เปิดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่
        ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่
            1) หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
            2) หลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์
            3) หลักสูตรพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา
        ระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
            1) หลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครองมหาบัณฑิต
            2) หลักสูตรการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต
        ทั้ง 2 ระดับเปิดการเรียนการสอนในภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

ติดต่อและสอบถาม
            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
            253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
            โทร. 042-814616 โทรสาร. 042-830686
            พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ โทร. 081-320-8927
            ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร. 042-813028

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561